Monday, July 12, 2010

TUGASAN KUMPULAN (KERTAS KERJA)

TUGASAN KUMPULAN (KERTAS KERJA)
Soalan: Setiap kumpulan diminta menyediakan kertas kerja yang lengkap untuk satu aktiviti kokurikulum (badan beruniform, kelab/persatuan, olahraga dan permainan). Aktiviti atau kegiatan tersebut boleh berbentuk lawatan sambil belajar, perkhemahan, forum, seminar, bengkel, kursus kejurulatihan, pertandingan (misalnya pertandingan syarahan, perbahasan, sukan dan permainan). Antara elemen yang perlu diberikan penekanan dalam penyediaan kertas kerja tersebut termasuklah rasional, objektif, sasaran, latar belakang, sumber kewangan/kos, prosedur pelaksanaan, pembentukan jawatankuasa, program tentatif (pengisian), syarat dan peraturan pertandingan, serta aspek-aspek lain yang difikirkan perlu.

Arahan/Panduan Penulisan:
1) Tugasan hendaklah ditaip dengan komputer. Tulisan tangan tidak dibenarkan. Saiz huruf (font) 12 (Times New Roman). Langkau satu setengah (1.5 spacing). Kertas A4. Guna sebelah halaman sahaja.
2) Tugasan ini hendaklah diserahkan kepada pensyarah selewat-lewatnya pada 1 September 2010. Kegagalan anda menghantar tugasan mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah anda.
3) Markah yang diperuntukkan untuk tugasan ini ialah 40 markah, yang meliputi aspek isi kandungan, format, dan penggunaan bahasa.
4) Sila catatkan nama penuh, nombor pendaftaran, dan kelas pengajian pada kulit hadapan tugasan anda. Setiap kumpulan boleh terdiri daripada 7 – 10 orang pelajar.

No comments: